Főoldal    A lakáspiac élénkülését és kifehérítését is segítené az áfa csökkentése szakmai szervezetek szerint

A la­kás­épí­té­sek 27 szá­za­lé­kos ál­ta­lá­nos for­gal­mi adó­já­nak (áfa) csök­ken­té­se a pi­ac élén­kí­té­sét és an­nak tisz­tu­lá­sát is se­gí­te­né – kö­zöl­te az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület az MTI-vel.

Varga Mihály nem­zet­gaz­da­sá­gi mi­nisz­ter a Magyar Időkben meg­je­lent szer­dai in­ter­jú­já­ban be­szélt ar­ról, hogy a la­kás­épí­té­sek áfá­já­nak csök­ken­té­se is lö­kést ad­hat­na a be­ru­há­zá­sok­nak, a szak­tár­ca a le­het­sé­ges meg­va­ló­sí­tás rész­le­te­it vizs­gál­ja.

A 27 szá­za­lé­kos for­gal­mi adó na­gyon ma­gas olyan nagy­ér­té­kű be­szer­zés­nél, mint a la­kás, emi­att a la­kos­ság­nak gon­dot okoz a fi­nan­szí­ro­zás, a ki­vi­te­le­ző­kön pe­dig nagy a nyo­más, hogy szám­la nél­kül dol­goz­za­nak – mond­ta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) el­nö­ke az MTI-nek.

A szak­em­ber hoz­zá­tet­te, a ma­gas áfa mi­att a la­kás­épí­té­sek­nél és a fel­újí­tá­sok­nál 40-50 szá­za­lék­ban nincs írá­sos szer­ző­dés, és az ÉVOSZ becs­lé­se sze­rint a mun­kát mint­egy 70 szá­za­lék­ban a meg­ren­de­lő ké­ré­sé­re szám­la nél­kül vég­zi a mik­ro- és kis­vál­lal­ko­zói kör. Ebből a csap­dá­ból is sze­ret­né­nek ki­ke­rül­ni az épí­tő­ipa­ri vál­lal­ko­zá­sok – mu­ta­tott rá.

Az ÉVOSZ el­nö­ke ki­tért ar­ra is, hogy Romániában 5, Lengyelországban 8, Csehországban 10 szá­za­lék az új la­ká­sok áfá­ja. Úgy fo­gal­ma­zott, ta­pasz­ta­la­ta­ik sze­rint Magyarországon 10-15 szá­za­lék kö­zöt­ti áfát fi­zet a la­kos­ság.

Koji László pél­da­ként em­lí­tet­te, szá­mí­tá­sa­ik sze­rint ha 10-12 szá­za­lék­ra le­het­ne csök­ken­te­ni a for­gal­mi adót, ak­kor a kor­mány­za­ti cik­lus vé­gé­re 18-20 ezer új la­kás épül­het­ne éven­te, és a költ­ség­ve­tés áfa­be­vé­te­le nem csök­ken­ne.

Felidézte, hogy a gaz­da­sá­gi vál­ság előtt, 2007-ben még 36 ezer új la­kás épült és 250 ezer la­kást újí­tot­tak fel, az­óta drasz­ti­ku­san csök­ken­tek a szá­mok, az idén 9000-9500 új la­kás és mint­egy 120 ezer fel­újí­tás ké­szül­het el.

Koji László ki­tért ar­ra is, hogy a la­kás­épí­té­sek fel­fu­tá­sá­hoz a la­kos­ság­nak szük­sé­ge len­ne a je­len­le­gi­nél ala­cso­nyabb ka­ma­to­zá­sú pi­a­ci, ke­res­ke­del­mi ban­ki hi­te­lek­re.

A la­kás­fel­újí­tá­sok­hoz kap­cso­ló­dó áfá­ról az ÉVOSZ el­nö­ke úgy fo­gal­ma­zott: az en­ge­dély­kö­te­les fel­újí­tá­sok­nál, ahol az en­ge­dély­ben rög­zít­ve van a fel­újí­tás nagy­ság­rend­je, szin­tén át kel­le­ne gon­dol­ni az áfa­csök­ken­tés le­he­tő­sé­gét, de en­nek ki­sebb re­a­li­tá­sát lát­ja.

A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE) úgy lát­ja, hogy az új la­ká­so­kat ter­he­lő 27 szá­za­lé­kos áfa mér­té­ké­nek 5 szá­za­lék­ra csök­ken­té­se ki­len­dí­te­né az új la­ká­sok épí­té­sé­nek pi­a­cát a mély­pont­ról. Emellett az épí­té­si te­vé­keny­ség­re fe­hé­rí­tő ha­tást gya­ko­rol­na, nem igé­nyel­ne to­váb­bi költ­ség­ve­té­si for­rást, il­let­ve költ­ség­ve­té­si egyen­le­ge is po­zi­tív len­ne.

Az egye­sü­let sze­rint az in­téz­ke­dés ha­tá­sá­ra az új la­ká­sok szá­ma rö­vid tá­von 20 ezer kö­rü­li­re emel­ked­ne éven­te.

A TLE az MTI-hez el­jut­ta­tott kom­men­tár­já­ban fel­hív­ta a fi­gyel­met ar­ra is, hogy az új la­ká­sok el­adá­sa mel­lett a ma­gán­sze­mé­lyek ál­tal la­kás­épí­té­sért fi­ze­tett vál­lal­ko­zói díj­ra és a la­kás­fel­újí­tá­sok­ra is al­kal­maz­ni kel­le­ne a ked­ve­zőbb áfa­kul­csot.

A szak­mai szer­ve­zet ki­emel­te, ha ké­szül­ne szám­la, sok­kal in­kább len­né­nek írás­be­li szer­ző­dé­sek­kel le­fe­dett tel­je­sí­té­sek, ami se­gí­te­né az épít­ke­ző­ket a ga­ran­ci­á­lis igé­nyek ér­vé­nye­sí­té­sé­ben, il­let­ve köz­vet­ve hoz­zá­já­rul­na a szá­mon­kér­he­tő­ség­hez és az épí­té­si mi­nő­ség nö­ve­lé­sé­hez.

A la­kás­épí­tés, il­let­ve új épí­té­sű la­kás vá­sár­lá­sa olyan mér­té­kű ki­adást je­lent a csa­lá­dok­nak, amely­nek el­len­sú­lyo­zá­sá­hoz spe­ci­á­lis esz­kö­zök­re van szük­ség. A je­len­le­gi tá­mo­ga­tá­sok nem kom­pen­zál­ják az épí­tést ter­he­lő 27 szá­za­lé­kos, eu­ró­pai vi­szony­lat­ban ki­ug­ró­an ma­gas áfát – hang­sú­lyoz­ta a TLE.

Kapcsolódó bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?