Adatkezelés
 Főoldal    Adatkezelés

A szolgáltatási szerződésből nyerhető személyes adatokat Üzemeltető harmadik személynek csak Hirdető egyértelmű beleegyezése esetén adhatja tovább. Üzemeltető a szolgáltatási szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése céljából kezelheti a Hirdető azonosításához szükséges és elégséges adatait. Az Üzemeltető jogosult valamennyi szolgáltatatási szerződését iktatni és a jogszabályi feltételeknek megfelelő módon tárolni azokat akár elektronikus, akár nyomtatott formában is. Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Hirdető személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Üzemeltető a regisztráció valamint a szolgáltatási szerződések megkötése során a Hirdető által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja. Az adatkezelésre egyebekben az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései az irányadóak. Ha a hatályos jogszabályok alapján az Üzemeltetővel szemben, bármely harmadik személy, vagy hatóság a Hirdető által elhelyezett hirdetéshez kapcsolódóan bármilyen igényt érvényesítene, úgy a Hirdető köteles az Üzemeltető ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit megtéríteni, az igényérvényesítésért elsődlegesen helyt állni, illetve az Üzemeltetőnek ezen a jogcímen felmerülő kiadásait, kárait haladéktalanul, de legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül megtéríteni.

A szolgáltatási szerződés tekintetében a felek az írásbeli formát tekintik irányadónak jognyilatkozataik tekintetében, mely alatt minimálisan az elektronikus levélben tett jognyilatkozatot értik. A felek közötti szolgáltatási szerződésre – eltérő megállapodás hiányában – jelen ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban a békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Hirdető az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg az Üzemeltető Adatvédelmi nyilatkozatát és Jogi nyilatkozatát közzétett tájékoztatóját elolvasta, azokat elfogadta és betartja.